Xin xác nhận đất thuộc quy hoạch đến cơ quan nào?

Hỏi: Tôi có một mảnh đất cần xin xác nhận có thuộc quy hoạch hay không, tuy nhiên đang có nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có nhiều cá nhân không chấp nhận xác nhận do UBND cấp xã cấp.

Kính mong luật sư giải đáp giúp tôi thắc mắc này.

Xin xác nhận đất thuộc quy hoạch thì phải đến cơ quan có thẩm quyền ban đã quy hoạch

Trả lời:

Liên quan đến vấn đề nêu trên, ông, bà phân biệt hai trường hợp sau đây:

Trường hợp đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch thì cơ quan quản lý đô thị các cấp cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu (Điều 5,5 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009). Tại Tp.HCM, theo Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM, người có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch có thể liên hệ trực tiếp đến một trong các cơ quan sau:

– Sở Quy hoạch – Kiến trúc: nếu cần thông tin quy hoạch đối với các khu đất, lô đất thuộc các khu vực đã có đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố theo quy định (trừ nhà ở riêng lẻ và các khu vực được quy định dưới đây).

– Các Ban quản lý khu chức năng đô thị: nếu cần thông tin quy hoạch đối với các khu vực hoặc lô đất thuộc các khu vực đã có đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt nằm trong phạm vi ranh giới, diện tích được giao quản lý.

– Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện: nếu cần thông tin quy hoạch đối với nhà ở riêng lẻ (trừ nhà biệt thự) và các khu đất, lô đất thuộc các khu vực đã có đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND quận, huyện theo quy định.

Trường hợp đề nghị xác nhận về tình trạng sử dụng đất, nhà ở của mình phù hợp với quy hoạch thì thẩm quyền xác nhận thuộc UBND cấp xã. Điều này được quy định tại một số điều khoản trong các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai, và Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai như sau:

“Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc như sau:

a) Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

b)  Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ”.

Luật sư Lê Thị Chiêu Oanh
(Công ty Luật TNHH Đất Luật)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

phone 0916.323.066
phone